Đại học, CĐ Chính quy

Ngày 25-04-2016

Thông báo về việc đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp năm học 2016 - 2017

Thông báo về việc đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

    KHOA NGOẠI NGỮ

     Số: 67 /TB- KNN

                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                           Thái Nguyên, ngày 21 tháng 04 năm 2016 

 

                                                                                        THÔNG BÁO

                                                             Về việc đăng ký làm KLTN năm học 2016-2017

Kính gửi:              - Các tổ bộ môn

                               - Sinh viên đại học cuối khóa.

     Để đảm bảo tiến độ đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp và đăng ký các môn học thay thế khóa luận tốt nghiệp, Khoa yêu cầu các tổ bộ môn hướng dẫn cho sinh viên đăng ký làm KLTN theo hướng dẫn sau:

1. Điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp:

- Tại thời điểm đăng ký, sinh viên có số tín chỉ chưa đạt (còn nợ) trong chương trình đào tạo không vượt quá 25 tín chỉ bao gồm cả số tín chỉ của khóa luận tốt nghiệp.

- Sinh viên đạt điểm trung bình chung học tập tích lũy từ đầu khóa học từ 2,50 trở lên.

- Kết quả học tập những học phần liên quan đến nội dung làm KLTN đều đạt điểm thấp nhất là điểm B.

2. Hướng dẫn thực hiện:

- Những sinh viên đủ điểu kiện làm KLTN nếu có nguyện vọng làm KLTN cần chuẩn bị đề cương nghiên cứu và liên hệ giáo viên hướng dẫn. Sinh viên nộp đề cương nghiên cứu cho Trưởng bộ môn trong tuần học đầu tiên của học kỳ 1, năm học 2016-2017.

- Các cán bộ giảng dạy có học hàm Giáo sư, Phó giáo sư hoặc học vị Tiến sỹ khoa học, Tiến sỹ, Giảng viên chính được hướng dẫn không quá 05 KLTN; các cán bộ giảng dạy có chức danh giảng viên (Thạc sỹ, Cử nhân) được hướng dẫn không quá 03 KLTN; giảng viên trong thời gian tập sự chuyên môn không được hướng dẫn KLTN.

- Các tổ bộ môn quy định format đề cương nghiên cứu KLTN và thông báo rộng rãi đến sinh viên. Tên đề tài viết bằng cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài. Các tổ bộ môn tổ chức duyệt nội dung đề cương nghiên cứu và hoàn chỉnh tên đề tài bằng cả hai thứ tiếng và nộp danh sách sinh viên làm KLTN cho tổ Đào tạo sau tuần học đầu tiên của học kỳ 1 năm học 2016-2017.

- Tổ Đào tạo sẽ rà soát các điều kiện làm KLTN cho sinh viên và tổ chức Hội đồng xét KLTN cho sinh viên năm học 2016-2017 và thông báo kết luận của Hội đồng tới các tổ bộ môn và sinh viên.

- Thời gian làm KLTN được thực hiện trong năm học cuối và kết quả đánh giá phải hoàn thành trước ngày 08/5/2017.

Vậy, đề nghị các tổ bộ môn và sinh viên phối hợp thực hiện để đảm bảo tiến độ đã đề ra./.

 

Nơi nhận:

-  Như trên;                                                                                   

-  Lưu: VT, ĐT. 

                                          KT. TRƯỞNG KHOA

                                         PHÓ TRƯỞNG KHOA

 

                                                       (Đã ký)

 

                                               TS. Trần Thị Nhi 

 

 

Các bài liên quan