Đại học, CĐ Chính quy

Ngày 12-04-2016

Quyết định về việc ban hành "Quy định về đào tạo đại học cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ đối với Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên"

Quyết định số 1398/QĐ-ĐHTN ngày 26/8/2014.Chi tiết quyết định và quy định kèm theo xem file đính kèm

Các bài liên quan