Đại học, CĐ Chính quy

Ngày 12-04-2016

Quyết đinh về việc ban hành "Quy định về đào tạo đại học, cao đăng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Đại học Thái Nguyên"

Quyết định số 408 ngày 22/4/2013.Chi tiết Quyết định và quy định kèm theo chi tiết xem file đính kèm.

Các bài liên quan