Văn bản, Biểu mẫu ĐT

Ngày 29-06-2022

Quyết định ban hành quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

29/06/2016 | 07:43

Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2008.Chi tiết xem file đính kèm.

Quy định chuẩn năng lực và chứng chỉ ngoại ngữ đối với sinh viên tốt nghiệp của Khoa Ngoại ngữ

07/01/2016 | 09:36

Quy định số 2614 ngày 31/12/2015

Quyết định về việc ban hành "quy định học cùng lúc hai chương trình đại học, cao đẳng tại đại học Thái Nguyên"

02/06/2015 | 16:31

Quyết định số 737/QĐ-ĐHTN ngày 24/4/2015

Quy định chuẩn năng lực và chứng chỉ ngoại ngữ đối với sinh viên tốt nghiệp của ĐHTN (Áp dụng cho sinh viên bậc đại học và cao đẳng của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên tốt nghiệp từ ngày 01/8/2014 đến ngày 31/12/2014)

27/12/2014 | 16:13

Công văn số 2079/ĐHTN-ĐT ngày 22/12/2014 (Áp dụng cho sinh viên bậc đại học và cao đẳng của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên tốt nghiệp từ ngày 01/8/2014 đến ngày 31/12/2014)

Quy định chuẩn năng lực và chứng chỉ ngoại ngữ đối với sinh viên tốt nghiệp của ĐHTN (Áp dụng cho sinh viên bậc đại học và cao đẳng hệ chính quy tốt nghiệp từ năm 2015)

27/12/2014 | 15:54

Công văn số 2078/ĐHTN-ĐT ngày 22/12/2014 (Áp dụng cho sinh viên bậc đại học và cao đẳng hệ chính quy tốt nghiệp từ năm 2015)

Trang 1/1 <1>