Khảo thí

Ngày 29-06-2022

Quyết định ban hành quy định tạm thời công tác thi, kiểm tra đánh giá học phần bằng hình thức trực tuyến của Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

15/12/2021 | 15:10

Quyết định số: 2074/QĐ-ĐHTN, ngày 22/11/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc tổ chức thi, cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của Đại học Thái Nguyên, thi ngày 18/4/2021

30/03/2021 | 15:06

Thông báo số: 426/TB-ĐHTN ngày 23/3/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc tổ chức thi, cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của Đại học Thái Nguyên, thi ngày 21/3/2021

05/02/2021 | 14:26

Thông báo số: 145/TB-ĐHTN ngày 28/1/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc tổ chức thi, cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của Đại học Thái Nguyên, thi ngày 12/4/2020

02/03/2020 | 14:56

Thông báo số: 370/TB-ĐHTN ngày 27/2/2020.

Quyết định về việc ban hành Quy định công tác thi, kiểm tra đánh giá học phần hệ phi chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

14/11/2019 | 16:37

Quyết định số: 2103/QĐ-ĐHTN ngày 12/11/2019. Chi tiết quy định kèm quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc ban hành Quy định công tác thi, kiểm tra đánh giá học phần hệ chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

14/11/2019 | 16:34

Quyết định số: 2102/QĐ-ĐHTN ngày 12/11/2019. Chi tiết quy định kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc phối hợp tổ chức thi và cấp chứng chỉ năng lực tiếng Nhật của Ủy ban quản lý Japanese-Nattest, đợt thi tháng 10/2019

13/09/2019 | 15:37

Thông báo số: 1696/TB-ĐHTN ngày 11/9/2019.

Quyết định về việc ban hành quy trình công tác coi thi kết thúc học phần tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

18/04/2019 | 15:16

Quyết định số: 554/QĐ-ĐHTN ngày 11/4/2019. Chi tiết quyết định và Quy trình kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc thành lập Tổ kiểm tra công tác coi thi học kỳ II năm học 2016 - 2017 của Khoa Ngoại ngữ

19/04/2017 | 10:11

Quyết định số: 535/QĐ-ĐHTN ngày 3/4/2017

Kế hoạch thi học kỳ II năm học 2016 - 2017 của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

19/04/2017 | 10:07

Kế hoạch số: 530/KH-ĐHTN ngày 3/4/2017

Trang 1/3 <123>