Thanh tra Khảo thí & ĐBCLGD

Ngày 21-05-2018

Kế hoạch tổ chức Hội nghị công tác TTKT&ĐBCLGD năm học 2016 - 2017 của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

18/10/2017 | 08:46

Kế hoạch số:1865/KH-ĐHTN ngày 29/9/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định về quyền hạn và trách nhiệm của các thành viên trong Hội đồng thi và Quy trình coi thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2017 cụm thi SGDĐT Thái Nguyên

13/06/2017 | 10:13

Quyết định 547/QĐ-SGDĐT ngày 24/4/2017. Chi tiết xem thêm file đính kèm.

Kế hoạch thi học kỳ I năm học 2016 - 2017 của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

25/11/2016 | 08:12

Kế hoạch số 3036/KH-ĐHTN ngày 22/1/2016.

Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung Quy định về công tác thi, kiểm tra, nhập điểm học phần và hoàn thiện Bộ quy trình công tác khảo thí hệ chính quy

16/11/2016 | 15:31

Kế hoạch số:2956/KH-ĐHTN ngày 8/11/2016

Hội nghị tổng kết công tác Thanh tra - Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2015 - 2016 và dự kiến công tác năm học 2016 - 2017 tại Khoa Ngoại ngữ

01/11/2016 | 14:11

Ngày 18/10/2016, tại phòng họp Khoa, Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên (KNN-ĐHTN) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thanh tra - Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục (TT-KT&ĐBCLGD) năm học 2015 - 2016 và dự kiến công tác ăm học 2016 - 2017.

Trang 1/1 <1>