Thanh tra Khảo thí & ĐBCLGD

Ngày 23-02-2020

Thông báo về việc tổ chức thi và cấp Chứng chỉ năng lực tiếng Anh theo khung năn lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, từ tháng 01 đến tháng 5 năm 2020

13/12/2019 | 07:53

Thông báo số:2326/TB-ĐHTN ngày 6/12/2019.

Thông báo về việc tổ chức thi, cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của Đại học Thái Nguyên, thi ngày 29/12/2019

09/12/2019 | 15:37

Thông báo số: 2321/TB-ĐHTN ngày 5/12/2019.

Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức thi chứng chỉ năng lực tiếng Anh Quốc tế Aptis tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

05/12/2019 | 14:25

Quyết định số: 2255/QĐ-ĐHTN ngày 4/12/2019. Chi tiết quy định kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc ban hành Quy trình công tác coi thi chứng chỉ năng lực Hán ngữ quốc tế HSK, HSKK tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

05/12/2019 | 14:22

Quyết định số: 2254/QĐ-ĐHTN ngày 4/12/2019. Chi tiết Quy trình kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức thi chứng chỉ năng lực Hán ngữ quốc tế HSK, HSKK tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

05/12/2019 | 14:19

Quyết định số: 2253/QĐ-ĐHTN ngày 4/12/2019. Chi tiết quy định kèm quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc tổ chức thi, cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của Đại học Thái Nguyên, thi ngày 17/10/2019

15/10/2019 | 17:08

Thông báo số: 1831/TB-ĐHTN ngày 1/10/2019.

Thông báo về việc tổ chức thi và cấp Chứng chỉ năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam năm 2019

21/06/2019 | 08:11

Thông báo số: 1080/TB-ĐHTN ngày 17/6/2019.

Quyết định Ban hành Quy định về quyền hạn, trách nhiệm của các thành viên trong Hội đồng thi và Quy trình coi thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 Hội đồng thi sở GDĐT Thái Nguyên

17/06/2019 | 10:42

Quyết định số: 680/QĐ-SGDĐT ngày 14/5/2019. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo công văn về việc tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho học viên và Nghiên cứu sinh

15/05/2019 | 15:35

Thông báo số: 05/TTKT&QLCLGD ngày 8/5/2019.

Thông báo công văn về việc tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cho sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh

14/03/2019 | 15:42

Công văn số:340/ĐHTN-TTKT&QLCLGD ngày 7/3/2019.

Trang 1/3 <123>