HSK

Ngày 11-05-2015

Danh sách phân phòng thi và số báo danh của thí sinh dự thi HSK, HSKK đợt thi ngày 16-05-2015

Phân phòng thi và số báo danh của thí sinh dự thi HSK từ cấp 2 đến cấp 6, HSKK trung cấp

Các bài liên quan