Thông báo về việc tổ chức thi, cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ cho sinh viên, học viên cao học của Đại học Thái Nguyên, thi ngày 23/5/2021

Thông báo số: 646/TB-ĐHTN ngày 19/4/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan