Khảo thí

Ngày 05-02-2021

Thông báo về việc tổ chức thi, cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của Đại học Thái Nguyên, thi ngày 21/3/2021

Thông báo số: 145/TB-ĐHTN ngày 28/1/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan