Thông báo về việc tổ chức thi, cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của Đại học Thái Nguyên, thi ngày 12/12/2020

Thông báo số: 2158/TB-ĐHTN ngày 09/11/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Đính kèm:

Các bài liên quan