Thông báo về việc tổ chức thi, cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của Đại học Thái Nguyên, thi ngày 17/10/2020

Thông báo số: 1776/TB-ĐHTN ngày 23/9/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan