Thông báo về việc tổ chức thi, cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu của Đại học Thái Nguyên, thi ngày 28/6/2020

Thông báo số: 847/TB-ĐHTN ngày 21/5/2020.

Các bài liên quan