Thông báo về việc tổ chức thi và cấp Chứng chỉ năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tháng 6 năm 2020

Thông báo số: 835/TB-ĐHTN ngày 19/5/2020.

Các bài liên quan