Thông báo về việc tổ chức thi, cấp giáy chứng nhận năng lực ngoại ngữ cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của Đại học Thái Nguyên, thi ngày 24/5/2020

Thông báo số: 721/TB-ĐHTN ngày 28/4/2020.

Các bài liên quan