Thông báo về việc tổ chức thi và cấp Chứng chỉ năng lực tiếng Anh theo khung năn lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, từ tháng 01 đến tháng 5 năm 2020

Thông báo số:2326/TB-ĐHTN ngày 6/12/2019.

Các bài liên quan