Thông báo về việc tổ chức thi, cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của Đại học Thái Nguyên, thi ngày 29/12/2019

Thông báo số: 2321/TB-ĐHTN ngày 5/12/2019.

Các bài liên quan