Khảo thí

Ngày 14-11-2019

Quyết định về việc ban hành Quy định công tác thi, kiểm tra đánh giá học phần hệ phi chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Quyết định số: 2103/QĐ-ĐHTN ngày 12/11/2019. Chi tiết quy định kèm quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan