Thanh tra

Ngày 07-06-2013

Dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục

Nghị định này quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục bao gồm: Tổ chức thanh tra giáo dục; hoạt động thanh tra giáo dục; thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra giáo dục; cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động; trách nhiệm và mối quan hệ của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động thanh tra giáo dục; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động thanh tra giáo dục.

 

Nghị định này quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục bao gồm: Tổ chức thanh tra giáo dục; hoạt động thanh tra giáo dục; thanh tra viên,  cộng tác viên thanh tra giáo dục; cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động; trách nhiệm và mối quan hệ của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động thanh tra giáo dục; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động thanh tra giáo dục.

Nghị định này quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục bao gồm: Tổ chức thanh tra giáo dục; hoạt động thanh tra giáo dục; thanh tra viên,  cộng tác viên thanh tra giáo dục; cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động; trách nhiệm và mối quan hệ của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động thanh tra giáo dục; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động thanh tra giáo dục.

Các bài liên quan