HSK

Ngày 08-03-2018

Thông báo thi chứng chỉ năng lực Hán ngữ quốc tế (HSK,HSKK) tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên từ đợt 5 đến đợt 12 năm 2018

Thông báo số:291/TB-ĐHTN ngày 2/3/2018.Mẫu phiếu đăng ký và hướng dẫn chi tiết xem file đính kèm.

Các bài liên quan