Các bộ quy trình công tác khảo thí của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Quyết định số 330/QĐ-ĐHTN ngày 2/3/2017. Chi tiết quyết định và quy trình kèm theo xem file đính kèm.

Các bài liên quan