Khảo thí

Ngày 06-03-2017

Quyết định về việc ban hành Quy trình công tác khảo thí của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Quyết định số 330/QĐ-ĐHTN ngày 2/3/2017. Chi tiết quyết định và quy trình kèm theo chi tiết xem file đính kèm

Các bài liên quan