Quyết định về việc ban hành Quy định công tác thi, kiểm tra đánh giá học phần hệ phi chính quy của Khoa Ngoại ngữ

Quyết định số 328/QĐ-ĐHTN ngày 2/3/2017.Chi tiết quyết định và quy định xem file đính kèm

Các bài liên quan