Khảo thí

Ngày 09-12-2016

Quyết định về việc thành lập tổ công tác xây dựng Quy định thi, kiểm tra, nhập điểm học phần các lớp phi chính quy của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Quyết định số 4419/QĐ-ĐHTN ngày 07/11/2016

Các bài liên quan