Khảo thí

Ngày 09-12-2016

Kế hoạch Xây dựng quy trình về công tác thi, kiểm tra, nhập điểm học phần các lớp phi chính quy của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Kế hoạch số: 2428/KH-ĐHTN ngày 07/11/2016

Các bài liên quan