Khảo thí

Ngày 09-12-2016

Quyết định về việc thành lập Tổ công tác điều chỉnh, bổ sung Quy định thi, kiểm tra, đánh giá học phần và hoàn thiện Bộ Quy trình công tác khảo thí hệ chính quy

Quyết định số:4436/QĐ-ĐHTN ngày 8/11/2016

Các bài liên quan