VSTEP

Ngày 02-08-2016

Lịch thi đánh giá năng lực tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam thi ngày 6/8/2016 tại trường Đại học CNTT&TT - ĐHTN

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm

Các bài liên quan