Biểu mẫu văn bản cho sinh viên

Ngày 03-10-2022

Quyết định về việc ban hành Quy định công tác thi, kiểm tra đánh giá học phần hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ

06/03/2017 | 15:52

Quyết định số 329/QĐ-ĐHTN ngày 2/3/2017. Chi tiết quyết định và quy định xem file đính kèm.

Quyết định về việc ban hành Quy định công tác thi, kiểm tra đánh giá học phần hệ phi chính quy của Khoa Ngoại ngữ

06/03/2017 | 15:48

Quyết định số 328/QĐ-ĐHTN ngày 2/3/2017.Chi tiết quyết định và quy định xem file đính kèm

CÁC MẪU ĐƠN MỚI CHO SINH VIÊN THÁNG 9 NĂM 2016

13/09/2016 | 10:00

Chi tiết xem file đính kèm.

Thông tư 07 của bộ giáo dục đào tạo

26/06/2015 | 14:25

thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015

Trang 1/1 <1>