Biểu mẫu văn bản cho giáo viên

Ngày 21-01-2021

Các bộ quy trình công tác khảo thí của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

04/04/2017 | 07:55

Quyết định số 330/QĐ-ĐHTN ngày 2/3/2017. Chi tiết quyết định và quy trình kèm theo xem file đính kèm.

CÁC MẪU ĐƠN MỚI CHO GIÁO VIÊN THÁNG 9 NĂM 2016

13/09/2016 | 09:56

Chi tiết xem file đính kèm.

Quyết định về việc quy định xây dựng ngân hàng câu hỏi đề thi và ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

08/06/2016 | 16:20

Quyết định số 3052 ngày 18/12/2015. Chi tiết quy định kèm theo quyết định xem file đính kèm.

Thông báo về việc thống nhất mẫu đơn đổi lịch dạy, đổi giảng viên và giảng đường

24/08/2015 | 10:46

các mẫu đơn chi tiết xem file đính kèm

Trang 1/1 <1>