Đảm bảo chất lượng giáo dục

Ngày 26-05-2020

Thông báo kế hoạch đánh giá sinh viên tốt ngiệp năm 2018 theo chuẩn đầu ra của Khoa Ngoại ngữ

12/04/2018 | 15:01

Kế hoạch số:540/KH-ĐHTN ngày 2/4/2018.

Kế hoạch công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2017 - 2018 tại Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

18/10/2017 | 08:42

Kế hoạch số:1733/ĐHTN ngày 6/9/2017

Kế hoạch khảo sát sinh viên cuối khóa về chương trình đào tạo và chất lượng đào tạo của Khoa Ngoại ngữ

19/04/2017 | 10:18

Kế hoạch số:629/KH-ĐHTN ngày 17/4/2017

Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến sinh viên về chất lượng học phần học kỳ II năm học 2016 - 2017 của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

19/04/2017 | 10:15

Kế hoạch số: 628/KH-ĐHTN ngày 17/4/2017

Quyết định về thành lập Hội đồng nghiệm thu báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc tại Khoa Ngoại ngữ

09/12/2016 | 08:50

Quyết định số:4417/QĐ-ĐHTN ngày 07/11/2016

Quyết định về thành lập Tổ công tác khảo sát lấy ý kiến sinh viên về giảng viên và chất lượng phục vụ của các tổ trợ lý của Khoa Ngoại ngữ

09/12/2016 | 08:47

Quyết định số: 4495/QĐ-ĐHTN ngày 16/11/2016.

Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến sinh viên về giảng viên và chất lượng phục vụ của các tổ trợ lý học kỳ I năm học 2016 - 2017 của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

09/12/2016 | 08:43

Kế hoạch số 2955/KH-ĐHTN ngày 8/11/2016

Kế hoạch công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2016 - 2017 tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

09/12/2016 | 08:35

Kế hoạch số 192/KH-KNN ngày 13/10/2016

Hội nghị tổng kết hoạt động đánh giá sinh viên tốt nghiệp năm 2016 theo chuẩn đầu ra

26/07/2016 | 08:28

Ngày 29/06/2016, tại phòng họp - Khoa Ngoại ngữ (KNN) đã diễn ra Hội nghị tổng kết hoạt động đánh giá sinh viên tốt nghiệp năm 2016 theo chuẩn đầu ra (CĐR) chương trình đào tạo Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc.

Thông báo về kế hoạch đánh giá chuyên ngành hiện trạng sinh viên tốt nghiệp năm 2016 theo chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

03/06/2016 | 09:55

thông báo số 774/TB-ĐHTN ngày 16/5/2016

Trang 1/3 <123>