Thanh tra

Ngày 20-01-2020

Thông báo kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ và công tác phòng, chống tham nhũng năm học 2018 - 2019

21/12/2018 | 08:03

Thông báo số:242/KH-KNN ngày 06/9/2018

Kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ và công tác phòng, chống tham nhũng năm học 2017 - 2018

18/10/2017 | 08:24

Kế hoạch số:210/KH-KNN ngày 5/9/2017

Kế hoạch đón đoàn kiểm tra công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2017

18/10/2017 | 08:15

Kế hoạch số:1970/KH-ĐHTN ngày 11/10/2017.

Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác thực tập của Khoa Ngoại ngữ năm học 2016 - 2017

04/04/2017 | 08:02

Quyết định số:343/QĐ-ĐHTN ngày 3/3/2017

Kế hoạch kiểm tra công tác thực tập của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm học 2016 - 2017

04/04/2017 | 07:58

Kế hoạch số 321/KH-ĐHTN ngày 3/3/2017

Quyết định về việc thành lập các Tổ kiểm tra giờ giảng của các giảng viên năm học 2016 - 2017

09/12/2016 | 09:14

Quyết định số:4376/QĐ-ĐHTN ngày 01/11/2016

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác tổ chức đào tạo tại các cơ sở liên kết năm học 2016 - 2017

09/12/2016 | 09:11

Quyết định số:4306/QĐ-ĐHTN ngày 24/10/2016

Kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức đào tạo tại các cơ sở liên kết

09/12/2016 | 09:09

Kế hoạch số 2841/KH-ĐHTN ngày 24/10/2016

Kế hoạch Công tác kiểm tra nội bộ năm học 2016 - 2017

09/12/2016 | 09:06

Kế hoạch số:113/KH-KNN ngày 15/9/2016

Kế hoạch kiểm tra công tác thực tập của Khoa Ngoại ngữ năm học 2015 - 2016

03/06/2016 | 09:34

Kế hoạch số 398/KH-ĐHTN ngày 16/3/2016

Trang 1/3 <123>