HSK

Ngày 20-11-2019

Thông báo thi chứng chỉ năng lực Hán ngữ quốc tế (HSK, HSKK) tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên từ đợt 1 đến đợt 4 năm 2018

13/11/2017 | 10:52

Thông báo số:2021/TB-ĐHTN ngày 13/11/2017. Chi tiết hướng dẫn và mẫu đăng ký xem file đính kèm.

Thông báo thi chứng chỉ năng lực Hán ngữ Quốc tế (HSK) tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên đợt 9,10 năm 2017

09/10/2017 | 15:31

Thông báo số:1925/TB-ĐHTN ngày 9/10/2017. Hướng dẫn đăng ký cụ thể và mẫu phiếu đăng ký chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo thi chứng chỉ năng lực Hán ngữ quốc tế (HSK) tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2017

08/09/2017 | 09:22

Thông báo số:3063/TB-ĐHTN ngày 24/11/2016.

Lịch thi và danh sách thí sinh dự thi năng lực Hán Ngữ Quốc tế HSK đợt 6 năm 2017

08/08/2017 | 10:03

.

Lịch thi và danh sách phòng thi HSK đợt 5 ngày 11/6/2017

08/06/2017 | 07:30

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm.

Lịch thi, danh sách phòng thi và sơ đồ phòng thi HSK ngày 22/4/2017

18/04/2017 | 16:40

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm

Lịch thi và danh sách phòng thi HSK đợt 2 ngày 19/3/2017

15/03/2017 | 15:18

Danh sách phòng thi HSK đợt 2 xem file đính kèm

Lịch thi, danh sách và sơ đồ phòng thi HSK đợt 1 năm 2017

11/01/2017 | 14:16

danh sách phòng thi xem file đính kèm

Lịch thi, sơ đồ phòng thi và danh sách thi HSK đợt 7 ngày 4/12/2016

30/11/2016 | 10:44

Lịch thi, sơ đồ phòng thi và danh sách thi HSK. Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo thi chứng chỉ năng lực Hán ngữ quốc tế (HSK) tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2017

29/11/2016 | 09:08

Thông báo số: 3063/TB-ĐHTN ngày 24/11/2016. Phiếu đăng ký dự thi chi tiết xem file đính kèm.

Trang 3/6 <123456>