HSK

Ngày 14-08-2022

Thông báo lịch thi chứng chỉ năng lực Hán ngữ quốc tế (HSK, HSKK) tại Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2022

25/01/2022 | 17:01

Thông báo số: 127/TB-ĐHTN, ngày 24/01/2022. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết, gồm có Hướng dẫn đăng ký thi HSK và Phiếu đăng ký dự thi HSK năm 2022.

Thông báo về việc điều chỉnh đăng ký dự thi và lệ phí thi chúng chỉ năng lực hán ngữ quốc tế (HSK,HSKK) tại điểm thi Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2021

05/03/2021 | 09:42

Thông báo số: 270/TB-ĐHTN ngày 2/3/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo lịch thi chứng chỉ năng lực Hán ngữ quốc tế (HSK, HSKK) tại Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2021

24/11/2020 | 16:17

Thông báo số: 2107/TB-ĐHTN ngày 4/11/2020. Chi tiết hướng dẫn và mẫu phiếu đăng ký xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức thi chứng chỉ năng lực Hán ngữ quốc tế HSK, KSKK tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

05/11/2020 | 14:36

Quyết định số: 2253/QĐ-ĐHTN ngày 4/12/2019. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo công văn về việc dừng tổ chức đợt thi HSK ngày thi 21/3/2020

13/03/2020 | 10:36

Công văn số: 469/ĐHTN ngày 11/3/2020.

Thông báo Thi chứng chỉ năng lực Hán ngữ quốc tế (HSK, HSKK) tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2020

06/12/2019 | 10:12

Thông báo số: 2314/TB-ĐHTN ngày 05/12/2019. Mẫu đơn đăng ký và hướng dẫn cụ thể xem dưới file đính kèm.

Lịch thi và danh sách phòng thi HSK ngày 17/8/2019

14/08/2019 | 15:38

Danh sách phòng thi xem file đính kèm dưới bài viết này.

Lịch thi và danh sách phòng thi HSK ngày 13/7/2019.

12/07/2019 | 08:06

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo lịch thi và danh sách phòng thi HSK ngày 16/6/2019

14/06/2019 | 08:45

Chi tiết danh sách phòng thi xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo lịch thi và danh sách phòng thi HSK ngày 11/5/2019

09/05/2019 | 16:39

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Trang 1/7 <1234567>