Thanh tra Khảo thí & ĐBCLGD

Ngày 20-08-2017

Quyết định về việc ban hành Quy định về quyền hạn và trách nhiệm của các thành viên trong Hội đồng thi và Quy trình coi thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2017 cụm thi SGDĐT Thái Nguyên

13/06/2017 | 10:13

Quyết định 547/QĐ-SGDĐT ngày 24/4/2017. Chi tiết xem thêm file đính kèm.

Kế hoạch khảo sát sinh viên cuối khóa về chương trình đào tạo và chất lượng đào tạo của Khoa Ngoại ngữ

19/04/2017 | 10:18

Kế hoạch số:629/KH-ĐHTN ngày 17/4/2017

Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến sinh viên về chất lượng học phần học kỳ II năm học 2016 - 2017 của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

19/04/2017 | 10:15

Kế hoạch số: 628/KH-ĐHTN ngày 17/4/2017

Quyết định về việc thành lập Tổ kiểm tra công tác coi thi học kỳ II năm học 2016 - 2017 của Khoa Ngoại ngữ

19/04/2017 | 10:11

Quyết định số: 535/QĐ-ĐHTN ngày 3/4/2017

Kế hoạch thi học kỳ II năm học 2016 - 2017 của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

19/04/2017 | 10:07

Kế hoạch số: 530/KH-ĐHTN ngày 3/4/2017

Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác thực tập của Khoa Ngoại ngữ năm học 2016 - 2017

04/04/2017 | 08:02

Quyết định số:343/QĐ-ĐHTN ngày 3/3/2017

Kế hoạch kiểm tra công tác thực tập của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm học 2016 - 2017

04/04/2017 | 07:58

Kế hoạch số 321/KH-ĐHTN ngày 3/3/2017

Các bộ quy trình công tác khảo thí của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

04/04/2017 | 07:55

Quyết định số 330/QĐ-ĐHTN ngày 2/3/2017. Chi tiết quyết định và quy trình kèm theo xem file đính kèm.

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng ngân hàng đề thi giai đoạn 2016 - 2017

04/04/2017 | 07:48

Quyết định số 362/QĐ-ĐHTN ngày 8/3/2017

Kế hoạch xây dựng mới và ngân hàng bổ sung câu hỏi thi, ngân hàng đề thi năm học 2016 - 2017

04/04/2017 | 07:44

Kế hoạch 362/KH-ĐHTN ngày 8/3/2017

Trang 1/8 <12345678>