Thông báo Sinh viên

Ngày 07-06-2015

Thông báo quy định về chuẩn năng lực ngoại ngữ

quy định về chuẩn năng lực ngoại ngữ

          KHOA NGOẠI NGỮ
              TỔ CT - HSSV

 

                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                          Độc lập  - Tự do – Hạnh phúc

                                                              Thái Nguyên, ngày  5  tháng  6  năm 2015

                       THÔNG BÁO
Quy định về chuẩn năng lực ngoại ngữ

Căn cứ Công văn số 2078/ĐHTN-ĐT, ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc quy định chuẩn năng lực và chứng chỉ ngoại ngữ đối với sinh viên tốt nghiệp của Đại học Thái Nguyên, cụ thể:

+ Đối với chuyên ngành tiếng Anh: Bậc đại học đạt năng lực ngoại ngữ bâc 5 (C1); bậc cao đẳng đạt năng lực ngoại ngữ bậc 4 (B2).

+ Chuyên ngành đơn ngữ khác:

* Năm 2015:  Bậc đại học đạt năng lực ngoại ngữ bậc 4 (B2); bậc cao đẳng đạt ngoại ngữ bậc 3 (B1).

* Từ năm 2016 trở đi:  Bậc đại học đạt năng lực ngoại ngữ bậc 5 (C1); bậc cao đẳng đạt năng lực ngoại ngữ bậc 4 (B2).

+ Chuyên ngành song ngữ:

* Năm 2015: Bậc đại học, ngoại ngữ chính đạt năng lực bậc 4 (B2) và ngoại ngữ phụ đạt năng lực ngoại ngữ bậc 2 (A2). Bậc cao đẳng ngoại ngữ chính đạt năng lực bậc 3 (B1) và ngoại ngữ phụ đạt năng lực ngoại ngữ bậc 1 (A1)

* Từ năm 2016 trở đi: Bậc đại học, ngoại ngữ chính đạt năng lực bậc 5 (C1) và ngoại ngữ phụ đạt năng lực ngoại ngữ bậc 3 (B1). Bậc cao đẳng ngoại ngữ chính đạt năng lực bậc 4 (B2) và ngoại ngữ phụ đạt năng lực ngoại ngữ bậc 2 (A2)

Ghi chú:

- Sinh viên nộp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ cùng với đơn xét tốt nghiệp hoặc trước khi xét tốt nghiệp để được xét cấp bằng tốt nghiệp (Nộp 2 bản photo công chứng và mang bản gốc đến đối chiếu tại phòng CT-HSSV, gặp cô Thái).

- Những sinh viên đã tốt nghiệp nhưng chưa được cấp bằng: Nếu có chứng chỉ thì nộp vào tuần đầu hàng tháng.

- Những sinh viên đã tốt nghiệp năm 2014 chuyên ngành tiếng Anh: Bậc đại học đạt năng lực ngoại ngữ bậc 4 (B2); bậc cao đẳng đạt ngoại ngữ bậc 3 (B1).

- Quy định về chứng chỉ (chứng nhận) ngoại ngữ sinh viên vào Website của Khoa Ngoại ngữ xem trong Công văn số 2078/ĐHTN-ĐT ngày 22 tháng 12 năm 2014.                                                                 

                                                                                                                                                  KT.TỔ TRƯỞNG

                                                                                                                                                       TỔ PHÓ

 

 

                                                                                                                                                Th.S Lê Thành Thế

Các bài liên quan