Thông báo Sinh viên

Ngày 17-04-2015

Thông báo v/v đeo thẻ sinh viên đối với sinh viên Khoa Ngoại ngữ khi lên giảng đường

Thời gian thực hiện: bắt đầu từ ngày 20/4/2015

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

KHOA NGOẠI NGỮ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 4 năm 2015

 

THÔNG BÁO

V/v đeo thẻ sinh viên đối với sinh viên Khoa Ngoại ngữ khi lên giảng đường

 
   

 

 

      Kính gửi:        - Các phòng chức năng, các tổ bộ môn

                             - Các lớp sinh viên

 

    Căn cứ quy chế HSSV Khoa Ngoại ngữ;

    Căn cứ yêu cầu của Trường Thiếu sinh quân Việt Bắc (nay là trường Quân sự Quân Khu I).

    Khoa Ngoại ngữ yêu cầu toàn thể sinh viên của Khoa Ngoại ngữ thực hiện việc đeo thẻ sinh viên khi lên giảng đường, khi ra vào cổng trường và khi lên làm việc tại các phòng chức năng.

    Nếu sinh viên không đeo thẻ sẽ không được vào cổng.

    Thời gian thực hiện: bắt đầu từ ngày 20/4/2015.

    Đề nghị các bộ môn triển khai tới các lớp sinh viên và thực hiện nghiêm túc quy định trên.

    Đối với những sinh viên mất thẻ hoặc sinh viên K37 chưa có thẻ đề nghị đến phòng CT-HSSV để đăng ký làm lại.

 

 

Nơi nhn:

- Như kg, (th/h);

- Lưu: CT-HSSV, KNN.

TRƯỞNG KHOA

 

 (đã ký)

 

 

 TS. Lê Hồng Thắng

Các bài liên quan