Thông báo Sinh viên

Ngày 27-11-2014

Thông báo v/v phát bằng tốt nghiệp

Tổ CT-HSSV Khoa Ngoại ngữ thông báo

THÔNG BÁO

V/v phát bằng tốt nghiệp

 

 

Căn cứ Quyết định số 1807/QĐ-ĐHTN ngày 15/10/2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên; 

Căn cứ Quyết định số 1808/QĐ-ĐHTN ngày 15/10/2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc công nhận tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên; 

Căn cứ Quyết định số 1908/QĐ-ĐHTN ngày 24/10/2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên văn bằng 2 ngành ngôn ngữ Anh hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên; 

Căn cứ Quyết định số 1909/QĐ-ĐHTN ngày 24/10/2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc công nhận tốt nghiệp (bổ sung) hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên; 

Tổ Công tác HSSV Khoa Ngoại ngữ sẽ cấp phát bằng cho sinh viên đã tốt nghiệp và được cấp bằng theo các quyết định trên vào các ngày thứ 3, thứ 5 hàng tuần.

 

TỔ CT HSSV

 


Các bài liên quan