Thông báo Sinh viên

Ngày 27-05-2014

Mẫu giấy xác nhận sinh viên

Mẫu giấy xác nhận sinh viên chi tiết xem tài liệu đính kèm.

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

 
   

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thái Nguyên, ngày       tháng     năm  

 

GIẤY XÁC NHẬN 

Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

 

Sinh viên: ....................................................................................................................................................................

Sinh ngày : ..................................................................................................................................................................

Dân tộc: .......................................................................................................................................................................

Địa chỉ thường trú: ....................................................................................................................................................

Hiện là sinh viên lớp: ................................................................................................................................................

Thời gian khóa học: ..................................................................................................................................................

Mã SV: .........................................................................................................................................................................

Hệ đào tạo: .................................................................................................................................................................

 

 

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC HSSV

 

 

 

 

 

Nguyễn Tất Thắng

Các bài liên quan