Thông báo Sinh viên

Ngày 15-06-2022

Thông báo về việc trả bằng tốt nghiệp cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

Thông báo số: 181/TB-TNN, ngày 15/6/2022. Chi tiết kèm theo file đính kèm dưới bài viết này. Mẫu phiếu khảo sát sinh viên và danh sách sinh viên các hệ chưa nhận bằng tốt nghiệp.

Các bài liên quan