Thông báo Sinh viên

Ngày 12-04-2022

Thông báo về việc trả bằng tốt nghiệp cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

Thông báo số: 110/TB-TNN, ngày 12/4/2022. Chi tiết xem file đính kèm bài viết này.

Các bài liên quan