Thông báo Sinh viên

Ngày 17-02-2022

Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách xã hội học kỳ II năm học 2021 - 2022 cho sinh viên Trường Ngoại ngữ

Thông báo số: 36/TB-TNN, ngày 15/02/2022. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan