Thông báo Sinh viên

Ngày 21-01-2022

Thông báo về việc tổ chức thi, cấp Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ cho sinh viên, học viên cao học của Đại học Thái Nguyên, ngày thi dự kiến 26,27/02/2022

Thông báo số: 87/TB-ĐHTN, ngày 18/01/2022. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan