Thông báo Sinh viên

Ngày 10-11-2021

Thông báo kế hoạch đào tạo trực tuyến cho sinh viên K40, K41, K42, K43, K44 Học kỳ I năm học 2021 - 2022

Thông báo số: 357/TB-TNN, ngày 10/11/2021. chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan