Thông báo Sinh viên

Ngày 10-11-2021

Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách xã hội học kỳ I năm học 2021 - 2022 cho sinh viên Trường Ngoại ngữ

Thông báo số: 354/TB-TNN, ngày 08/11/2021 và Hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách ở học kỳ I năm học 2021 - 2022 cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - ĐHTN. Kèm theo các mẫu đơn. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan