Thông báo Sinh viên

Ngày 20-10-2021

Thông báo về việc thu tiền học phí học kỳ I năm học 2021-2022 cho sinh viên chính quy Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

Thông báo số: 1802/TB-ĐHTN, ngày 12/10/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết.

Các bài liên quan