Thông báo Sinh viên

Ngày 11-03-2020

Thông báo công văn về việc tiếp tục lùi thời gian trở lại trường do dịch bệnh Covid-19

Công văn số: 464/ĐHTN-CTHSSV ngày 11/3/2020.

Các bài liên quan