Thông báo Sinh viên

Ngày 20-11-2019

Thông báo công văn về việc hoàn thiện học phí, chốt danh sách sinh viên lớp đại học văn bằng 2 của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Công văn số:2188/ĐHTN ngày 15/11/2019. Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào cai.

Các bài liên quan