Thông báo Sinh viên

Ngày 25-10-2019

Thông báo về việc thu tiền học phí học kỳ I năm học 2019 - 2020

Thông báo số: 1963/TB-ĐHTN ngày 18/10/2019. Chi tiết thông báo và danh sách kèm theo tải và xem dưới file đính kèm. Do danh sách kèm theo dài nên được chia ra các phần, chú ý khi tải và xem.

Các bài liên quan