Thông báo Sinh viên

Ngày 25-02-2019

Thông báo danh sách sinh viên không tham gia học môn Giáo dục Quốc phòng, An ninh K27-NN1

Thông báo số:115/TTGDQPAN ngày 21/2/2019. Thông báo và danh sách kèm theo chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan