Thông báo Sinh viên

Ngày 13-02-2019

Thông báo kết quả học tập môn học giáo dục quốc phòng an ninh K27-NN1

Thông báo số:83/TB-TTGDQPAN ngày 30/1/2019. Chi tiết Thông báo và kết quả kèm theo xem file đính kèm dưới đây.

Các bài liên quan