Thông báo Sinh viên

Ngày 15-06-2018

Thông báo thể lệ cuộc thi "Tái chế nhựa phế liệu"

Công văn số:1394/STNMT-BVMT ngày 29/5/2018. Chi tiết công văn thông báo và thể lệ cuộc thi xem file đính kèm dưới bài.

Các bài liên quan